logo Hortus správa zeleně s. r. o.
Rubeška 389
190 00 Praha 9
Organizační a kompetenční opatření


Organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9

Praha 2010


I.
Úvodní ustanovení

Městská část Praha 9 je jediným akcionářem nebo jediným společníkem níže uvedených obchodních společností, popřípadě vykonává prostřednictvím těchto společností práva většinového akcionáře či společníka na dalších obchodních společnostech. Obchodní společnosti Městské části Praha 9 vznikly založením Městskou částí Praha 9 jakožto jediným zakladatelem a akcionářem (Devátá rozvojová a.s., Poliklinika Prosek a.s.), případně účast Městské části Praha 9 vznikla akvizicí - nabytím 100 % majetkové účasti na obchodních společnostech - Garáže Lovosická s.r.o., Hortus správa zeleně s.r.o. Účast Městské části Praha 9 na společnosti Devátá energetická s.r.o. vznikla nabytím většinového obchodního podílu prostřednictvím společnosti Devátá rozvojová a.s. na společnosti Devátá energetická s.r.o. Účelem založení a existence společností je především zajištění vybraných specifických činností pro Městskou část, resp. pro občany Městské části těmito společnostmi, a to s efektivní kontrolou a výkonnou pravomocí Městské části vůči těmto společnostem. Účelem činnosti společností je dále zejména zhodnotit veřejné finanční prostředky Městské části efektivním způsobem, aniž by docházelo k vytváření podnikatelského zisku privátních subjektů v souvislosti s plněním ve prospěch Městské části.

II.
Účel organizačních a kompetenčních opatření

Tato Organizační opatření vycházejí ze záměru o přijetí koncepčního a uceleného materiálu, který by sjednocoval činnosti, procesy a kontrolu Městské části ve vztahu ke všem společnostem Městské části.

III.
Obchodní společnosti Městské části

Obchodními společnostmi Městské části, na které se vztahují tato Opatření jsou:

1)
Devátá rozvojová a.s. (dále jen „Devátá rozvojová“)
Právní forma: Akciová společnost Orgány: valná hromada
představenstvo (3)
dozorčí rada (3)
Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Hlavní činnosti: vydávání časopisu Devítka
pořádání akcií pro MČ
poskytování služeb ostatním společnostem MČ
Účast MČ: 100 % Akcií
Nabytí účasti: Založení Městskou části, vznik ke dni 3.9.2007
Ovládané osoby: Devátá energetická s.r.o.


2)
Devátá energetická s.r.o. (dále jen „Devátá energetická“)
Právní forma: Společnost s ručením omezeným Orgány: valná hromada
jednatelé (2)
dozorčí rada (3)
Základní kapitál: 200.000,- Kč Hlavní činnosti: Teplárenství
Energetika
Účast MČ: 60,5 % obch. podíl prostřednictvím Deváté rozvojové
Nabytí účasti: Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 3.1.2008
Ovládané osoby: -


3)
Garáže Lovosická s.r.o. (dále jen „Garáže Lovosická“)
Právní forma: Společnost s ručením omezeným Orgány: valná hromada
jednatelé (2)
dozorčí rada (3)
Základní kapitál: 200.000,- Kč Hlavní činnosti: Výstavba garáží
Parkování
Účast MČ: 100 % obch. podíl
Nabytí účasti: Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 18.6.2009
Ovládané osoby: -


4)
HORTUS správa zeleně s.r.o. (dále jen „Hortus“)
Právní forma: Společnost s ručením omezeným Orgány: valná hromada
jednatelé (2)
dozorčí rada (3)
Základní kapitál: 200.000,- Kč Hlavní činnosti: Údržba zeleně
Úklid veřejných prostor
Účast MČ: 100 % obch. podíl
Nabytí účasti: Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 22.2.2010
Ovládané osoby: -


5)
Poliklinika Prosek a.s. (dále jen „Poliklinika)
Právní forma: Akciová společnost Orgány: valná hromada
představenstvo
dozorčí rada (9)
Základní kapitál: 85.375.000,- Kč Hlavní činnosti: Zdravotnické zařízení
Účast MČ: 100 % akcií
Nabytí účasti: Založení společnosti a převzetí; vklad podniku Polikliniky Prosek, přísp. org. do společnosti
Ovládané osoby: -


IV.
Vymezení pojmů, orgánů a osob

Ve všech částech Opatření mají níže uvedené pojmy následující význam, pokud není uvedeno nebo pokud z kontextu nevyplývá něco jiného:
Opatření nebo Organizační opatření znamená tato Organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti
Městská část znamená městskou část Hlavního města Prahy – Městská část Praha 9
RMČ nebo Rada Městské části znamená radu Městské části Praha 9
ZMČ nebo Zastupitelstvo Městské části znamená zastupitelstvo Městské části Praha 9
společnosti, nebo společnosti Městské části znamená tyto obchodní společnosti:
- Devátá rozvojová a.s.
- Devátá energetická s.r.o.
- Poliklinika Prosek a.s.
- Hortus správa zeleně s.r.o.
- Garáže Lovosická s.r.o.,
tak jak jsou podrobněji definovány v čl. III. Organizačního a kompetenčního řádu
orgány společností znamená tyto orgány společností:
- jednatelé nebo představenstvo;
- dozorčí rada;
- valná hromada
členové orgánů společností znamená tyto osoby ve společnostech:
- jednatele nebo členy představenstva;
- členy dozorčí rady.
statutární orgán znamená jednatele společností s ručením omezeným nebo představenstvo akciových společností
dotčené osoby znamená všechny osoby, kterých se tato Opatření týkají, a to:
- zaměstnance společností;
- členy orgánů společností;
- členy RMČ a ZMČ.
směrnice znamená jednotlivé části Opatření
stanovy znamená stanovy společností a společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společností
právní předpisy znamená veškeré právní předpisy České republiky, případně právní předpisy Evropské unie, které jsou pro společnosti a dotčené osoby relevantní a závazné; zejména potom:
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění;
- zákon č. 131/2009 Sb., o Hlavním městě Praze, v platném znění;


V.
Členění Opatření


VI.
Seznam směrnic

Tato Opatření se skládají z těchto směrnic:


VII.
Právní význam Opatření


VIII.
Postup pro schválení Opatření
Copyright © 2013 Hortus správa zeleně s.r.o. | Organizační a kompetenční opatření | Směrnice - informace | Směrnice - právní úkony Home | Top